دومین همایش و نمایشگاه ملی و بین المللی سیستمهای انتقال مواد

 

 

حضور شرکت ترمیم لاستیک بعنوان شرکت کننده و حامی دومین همایش و نمایشگاه ملی و بین المللی سیستمهای انتقال مواد با رویکرد مدیریت حمل و انتقال مواد در تاریخ های 5 و 6 خرداد 1395 تهران، ایران